* Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong nhà trường hiện nay.

- Cơ cấu tổ chức:

+ Ban giám hiệu: 01 Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng

+ Giáo viên: 49. Nhân viên: 26

+ Chi bộ đảng: 14 Đảng viên

+ Công đoàn: 75 đoàn viên công đoàn

+ Chi đoàn: 38 đoàn viên thanh niên.

+ Tổ chuyên môn: 02 tổ chuyên môn (tổ nuôi và tổ dạy) với 49 giáo viên, 18 nhân viên

+ Tổ văn phòng: 08 người

- Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong nhà trường hiện nay:

+ Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Hằng năm, tự kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, báo cáo cấp có thẩm quyền bằng văn bản.

+ Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

+ Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

+ Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa hoặc theo yêu cầu tối thiểu đối với vùng đặc biệt khó khăn.

+ Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

+ Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

+ Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định.

+ Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

* Thành tích đạt được:

- Danh hiệu Tập thể:

+ Trường liên tục đạt tập thể lao động tiên tiến cấp Quận năm học: 2012-2013, 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019.

+ Trường được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2018

+ Chi bộ Đảng: luôn đạt chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019

+ Công đoàn: luôn đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc: 2012-2013; 2013-2014, 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019.

+ Đoàn thanh niên cộng sản HCM: đạt danh hiệu xuất sắc: 2017-2018; 2018-2019.

+ Hội chữ thập đỏ: đạt tốt năm: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

- Cá nhân được khen thưởng:

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 32 (Năm học 2014-2015: 06, Năm học 2015-2016: 06, Năm học 2016-2017: 08, Năm học 2017-2018: 07, Năm học 2018-2019: 06)

- Lao động tiên tiến cấp Quận: 154 (Năm học 2016-2017: 53, Năm học 2017-2018: 51, Năm học 2018-2019: 50).

- Giáo viên giỏi: Cấp Thành phố: 1 đồng chí (năm 2019), Cấp Quận: 09 đ/c (Năm học 2014-2015: 02, Năm học 2015-2016: 03, Năm học 2016-2017: 01, Năm học 2017-2018: 01, Năm học 2018-2019: 02).